ผู้ผลิตยาง9ชาติร่วมวางแผนรับมือวิกฤติราคายาง

วันที่ 5 มกราคม 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมประเทศผู้ผลิตยาง (Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) ซึ่งมีสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนรับมือกับปัญหาวิกฤติราคายางตกต่ำ พร้อมวางแผนการผลิตยางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดยางของโลก เบื้องต้นที่ประชุม ANRPC มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะให้ประเทศสมาชิกนำ 2 มาตรการมาใช้แก้ปัญหา คือ 1. ผลักดันให้เกษตรกรโค่นต้นยางเก่าที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และปลูกทดแทน มีพื้นที่เป้าหมายรวมกว่า 1.06 ล้านไร่/ปี 2.ส่งเสริมให้เกษตรกรลดจำนวนวันกรีดยางลง จากเดิมที่กรีด 3 วัน/สัปดาห์ (กรีดวันเว้นวัน) เหลือ  2 วัน/สัปดาห์ (กรีดวันเว้น 2 วัน) ซึ่ง ในส่วนนี้จะทำให้ผลผลิตยางธรรมชาติออกสู่ตลาดลดลงประมาณ 30 % ช่วยสร้างสมดุลกับความต้องการและผลักดันให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นได้

นายสมชายกล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทยได้มีแผนเร่งส่งเสริมขยายพื้นที่สงเคราะห์ปลูกแทน โดยจะผลักดันให้ผู้ปลูกยางพาราตัดโค่นต้นยางที่มีอายุเกิน 25 ปี และปลูกทดแทนใหม่ จากเป้าหมายเดิม 2.5 แสน ไร่ เพิ่มเป็น 4 แสนไร่/ปี โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อัตรา 11,000 บาท/ไร่ ซึ่งปี 2552 นี้ คาดว่าจะทำให้ผลผลิตยางธรรมชาติของไทยลดลงกว่า 80,000 ตัน จากเดิมที่ผลิตได้ปีละ 3.06 ล้านตัน

“การโค่นต้นยางเก่าและปลูกทดแทน ช่วง 3 ปีแรกเกษตรกรจะยังไม่มีรายได้ ขอแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชแซมยางซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งพืชล้มลุกและพืชอายุสั้น  อาทิ สับปะรด ข้าวโพด ถั่วลิสง  มะละกอ กล้วยไข่ และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในช่วงที่ต้นยางยังไม่ให้ผลผลิต” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: