“เขาชะงุ้ม”ต้นแบบฟื้นที่ดินเสื่อมโทรม

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

“…ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ…”

พระราชดำรัสความตอนหนึ่ง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 ตั้งอยู่ที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้ว่า สำนักงาน กปร.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำโครงการศึกษาทดลองวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงและเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย ศึกษาหาความรู้ของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

“วิธีการนี้สามารถใช้ปฏิบัติได้กับเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินจำนวนน้อย แปลงเล็กๆ ประมาณ 15 ไร่ มุ่งให้เกษตรกรมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองได้”

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวอีกว่า โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มนั้น สำนักงาน กปร.มีหน้าที่ในการรับผิดชอบด้านแผนการดำเนินงานและบริหารโครงการให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ พิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินงานตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินการดำเนินงานโครงการ

นอกจากนี้โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มยังมีงานพัฒนาที่ดิน งานส่งเสริมการเกษตร การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น โครงการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แปลงทดสอบพันธุ์แฝก 10 สายพันธุ์ คือ หญ้าแฝกดอน 6 สายพันธุ์ และหญ้าแฝกกลุ่ม 4 สายพันธุ์

“การวิจัยนี้จะศึกษาว่าหญ้าแฝกทั้ง 10 สายพันธุ์ สามารถเจริญเติบโตในดินลูกรัง และศึกษาเปรียบเทียบมวลชีวภาพของหญ้าแฝกทั้ง 10 สายพันธุ์ รวมถึงมีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เพื่อศึกษาการทำการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย” เลขาธิการ กปร. กล่าว

ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวได้ก้าวเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินของตนเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: