ต่อชีวิตสมาชิกสปก.หลังค.ป.ก.ขยายเวลาชำระหนี้

19 ก.พ. 52 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทุกปี ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมต้องประสบกับสถานการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม ฉะนั้นคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ค.ป.ก.) จึงมีมติให้เตรียมการช่วยเหลือ ด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินต้น ยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และยกเว้นการเก็บค่าเช่าทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ หากเกษตรกรต้องการปรับโครงสร้างการผลิตพืชชนิดใหม่ ส.ป.ก. จะบริการเครื่องจักรกลในการขุดสระ พร้อมจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นตัวกลางดูแลเรื่องการตลาด การจัดการผลผลิตในพื้นที่ซึ่งเข้าร่วมโครงการไตรภาคีกับภาคเอกชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปฯ ซึ่งเชื่อว่าองค์ความรู้ที่เกษตรกรได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถรับมือและผ่านวิกฤติไปได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หลังการตรวจสอบข้อมูลใน 46 จังหวัด พบว่ามีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินประสบอุทกภัยจำนวน 18 จังหวัด 55 อำเภอ 164 ตำบล รวมพื้นที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน (ส.ป.ก.4-01) ทั้งสิ้นจำนวน 2,146,203 ไร่ จำนวนเกษตรกร 127,038 ราย และมีผู้รับผลกระทบดังกล่าว 4,121 ราย.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: