เกษตรฯ เปิดช่องทางทำกินรองรับ “คนว่างงาน”

วันที่ 24 มีนาคม 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปัญหา “คนตกงาน” เป็นจำนวนมาก หลังถูกเลิกจ้างแรงงานส่วนใหญ่เลือกที่จะอพยพคืนถิ่น..พูดง่าย ๆ คือ กลับไปตั้งหลัก… ซึ่งอาจมีบางส่วน (หลายหมื่นราย) ตัดสินใจหันเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม ขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด….แต่กรมส่งเสริมการเกษตร รู้ทันจึงได้เตรียมแผนรองรับแรงงานคืนถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพและฝีมือแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมีช่องทางทำกิน ช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ ถือเป็นข่าวดี…ต้องติดตาม

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำ “โครงการนำร่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เกษตรกร” เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เกษตรกรและคนว่างงานทั่วประเทศ พร้อมกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรด้วย

เบื้องต้นทั้ง 2 หน่วยงานได้คิดค้นรูปแบบการฝึกอบรม แยกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรมวิชาชีพการผลิตสินค้าเกษตร มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อสร้างอาชีพ และเสริมรายได้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร มีกลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานนอกภาคเกษตรที่ต้องการเข้าสู่ภาคเกษตรกรรม สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเน้นให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบผสมผสาน บรรยายและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเมล็ดพืชผัก การปลูกมะละกอพันธุ์ดี

นอกจากนั้นยังมีการฝึกปฏิบัติการปลูกมะละกอ การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยโดยวิธีการผ่าหน่อการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ไผ่หม่าจูโดยการตอนกิ่ง พร้อมนำชมและศึกษาดูงานการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรม การเลี้ยงหน้าวัวและแปลงพันธุ์ไผ่หม่าจู ทั้งยังแจกปัจจัยการผลิตต้นแบบ เช่น พริก มะเขือ มะละกอ ให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำไปผลิตเพื่อเสริมรายได้

รูปแบบที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพนอกภาคเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมในศูนย์/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานในภาคเกษตร โดยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็ก การวิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจระบบการทำงาน การวิเคราะห์และการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย มีการบรรยายเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ดฟางเน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในฟาร์มของตนเอง เพื่อลดรายจ่าย หรือเสริมรายได้

รูปแบบที่ 3 การฝึกอบรมวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน/หมู่บ้าน ซึ่งหลักสูตรนี้จัดฝึกอบรมในหมู่บ้าน/ชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย มีทั้งแรงงานในและนอกภาคเกษตร โดยเนื้อหาการฝึกอบรมมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ หลักสูตรหัตถกรรม การแปรรูปและถนอมอาหาร เน้นให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเลือกและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พร้อม ฝึกปฏิบัติการเลือกวัสดุ เตรียมวัสดุสำหรับการแปรรูป การนำวัสดุและส่วนผสมมากวน บด อบ หรือทอด ฝึกแปรรูปโดยการตากหรือผึ่งแดด ตลอดจนการนำอาหารที่แปรรูปแล้วมาบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ด้วย คาดว่าจะช่วยพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สามารถนำความรู้ไปแปรรูปอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือน หากเหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริม

…หากเกษตรกรหรือผู้ที่กำลังว่างงานสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลได้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ใกล้บ้าน….หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-2131 อาจได้คำตอบและทางเลือกดี ๆ ที่จะนำมาซึ่ง “งาน และอาชีพใหม่”…ที่แน่ ๆ คือ งานรอคุณอยู่…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: